twēgen

EngliscAdiht

WordstǣrAdiht

GetælAdiht

Cāsus Werlic Wīflic Nāhwæðer
Nemniendlic twēgen twā
Wrēgendlic twēgen twā
Āgniendlic twēgra twēgra twēgra
Forgifendlic twām, twǣm twām, twǣm twām, twǣm
Tōllic twām, twǣm twām, twǣm twām, twǣm

twēgen

  1. Ān and ān

WendungaAdiht

ān and ān

TōgeīecendlicAdiht

twēgen werlic

  1. twēgen

twi- (in gesamnuge swā tōgeīecendlic)

  1. twinihte, in ielde twēgra daga
  2. twiwintre, in ielde twēgra gēara

Sēo ēacAdiht